Tải xuống hệ thống sản phẩm kỹ thuật số

Hỗ trợ iOS, Android, iPadOS, macOS, phiên bản Windows cùng một lúc

Khách hàng sản phẩm kỹ thuật số

Hỗ trợ Windows 7 32-bit trở lên

Hỗ trợ Windows 7 32-bit trở lên

Sản phẩm kỹ thuật số iOS

iOS iPhone và iPad hoàn toàn trực tuyến

Hỗ trợ iOS 10.0 trở lên

Mặt Android của các sản phẩm kỹ thuật số

Thiết bị đầu cuối di động Android và thiết bị đầu cuối Pad đã được khởi chạy đầy đủ

Hỗ trợ Android 8.0 trở lên